HANDELSBETINGELSER

1. Gyldighed

1.1. Nærværende handelsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og serviceydelser mellem recoverit danmark aps og Kunden, i det omfang andet ikke er skriftligt aftalt mellem parterne.

2. Vederlag samt arbejdstid

2.1. Medmindre andet er aftalt mellem parterne afregnes de af recoverit danmark aps udførte opgaver på baggrund af det anvendte tidsforbrug i henhold til den til enhver tid gældende timepris for recoverit danmark aps.

2.2. Opgaverne udføres inden for normal arbejdstid, der defineres som hverdage kl. 9:00 – 16:00, dog fredag kl. 9:00 – 15:00.

2.3. Ved udførelse af opgaver uden for normal arbejdstid afregnes i henhold til nedenstående: Hverdage kl. 16:00 – 22:00 (fredag dog kl. 15:00 – 22:00): timepris x 1,5. Hverdage kl. 22:00 – 9:00 samt weekend/helligdage: timepris x 2,0: timepris x 2,0.

3. Betaling

3.1. Ved udførelse af opgaver i henhold til tilbud er Kunden forpligtet til at forudbetale opgaven. Opgaven igangsættes ikke før betalingen er registreret hos recoverit danmark aps.

3.2. Ved udførelse af andre opgaver fremgår sidste rettidige betalingsdag af fakturateksten. Såfremt en sådan ikke er angivet skal betaling ske kontant ved levering.

3.3. Ved overskridelse af betalingsdatoen i fakturaen tilskrives renter i henhold til rentelovens regler.

3.4. recoverit danmark aps forbeholder sig retten til at udøve tilbageholdsret i Kundens data indtil betaling sker.

4. Beskadigelse af enhed

4.1. Ved udførelse af opgaver om datagendannelse kan det være nødvendigt for recoverit danmark aps at beskadige det indleverede medie. recoverit danmark aps kan ikke gøres ansvarlig for en eventuel nødvendig beskadigelse af det indleverede medie.

5. Leveringsbetingelser

5.1. Levering sker Ex Works på recoverit danmarks aps’ adresse, uanset om recoverit danmark aps ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med Kunder sørger for forsendelse til Kunden.

5.2. Enhver forsendelse sker på Kundens regning og risiko, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Ved forsendelse til Kunden sker dette i samme emballage, som det leverede er modtaget i hos recoverit danmark aps.

5.3. recoverit danmark aps er berettiget til efter eget valg at gøre Kundens data tilgængelig elektronisk. Kunden kan mod særskilt betaling herfor vælge at få dataene overført til en ny enhed.

5.4. recoverit danmark aps lagrer en kopi af gendannede data i 10 dage med mindre andet er aftalt.

5.5. Analysen og gendannelsen søges gennemført inden for rammerne af den valgte prioritet. Høj Prioritet 48 Timer, Normal prioritet 2-10 arbejdsdage, Lav prioritet 10-30 arbejdsdage.

5.6. De oplyste arbejdstider er vejledende, og recoverit danmark aps kan ikke gøres ansvarlig for tab af nogen art forårsaget af længere arbejdstid. recoverit danmark aps tager forbehold for leveringstid ved datamængder over 500 GB data, ved opgaver med mere end 1 datamedie, ved komplekse logiske skader, svære elektroniske, mekaniske og medie skader, ved forsinkelser på reservedele, logistik problemer mv.

6. Mangler

6.1. Der foreligger en mangel hvis recoverit danmark aps’ ydelse ikke svarer til det, man med rimelighed kan forvente, det vil sige hvis recoverit danmark aps ikke har udført en opgave i overensstemmelse med god praksis inden for IT-branchen.

6.2. Det forhold, at det efter en opgaves udførelse, ikke viser sig muligt at gendanne data er ikke en mangel.

7. Ansvarsfraskrivelse

7.1. Der ydes ingen garanti for, at de af recoverit danmark aps udførte opgaver vil medføre gendannelse af data, idet muligheden for gendannelse af data er afhængig af årsagen til fejlen på enheden. Den mængde data der kan gendannes, er ikke nødvendigvis den samme mængde data, som var lagret på den indleverede enhed.

recoverit danmark aps kan ikke garantere, at den gendannede data kan anvendes.

7.2. Gendannelse af data omfatter alene kundens brugerdata. recoverit danmark aps har intet ansvar for eksempelvis re-installering af operativsystem eller andre programmer.

7.3. recoverit danmark aps er berettiget til at anvende underleverandører til udførelse af en opgave.

7.4. Såfremt recoverit danmark aps som led i udførelsen af en opgave sender enheden til et eksternt cleanroom, er forsendelsen forsikret med en sum optil kr. 10.000,00, medmindre andet er skriftligt aftalt. I tilfælde af bortkomst under transporten er recoverit danmark aps forpligtet til at betale erstatning til kunden svarende til den erstatning, som recoverit danmark aps modtager fra forsikringsselskabet. Der kan ikke rejses yderligere krav gældende mod recoverit danmark aps i forbindelse hermed.

7.5. recoverit danmark aps kan ikke gøres erstatningsansvarlig for følgetab, herunder også driftstab, tidstab, avancetab eller tab af data, samt indirekte tab.

7.6. Et eventuelt erstatningskrav mod recoverit danmark aps er begrænset til og kan aldrig overstige det beløb, som kunden har betalt i serviceydelse.

7.7. Kunden bekræfter ved indlevering af enheden til recoverit danmark aps at være indforstået med, at udførelsen af en opgave kan have betydning for en eventuel reklamationsret i henhold til købeloven og/eller garanti givet fra sælgeren af enheden til Kunden. recoverit danmark aps er uden ansvar for om en eventuel reklamationsret eller garanti kan gøres gældende over for sælgeren af enheden efter udførelsen af opgaven.

8. Force Majeure

8.1. Ingen af parterne skal i henhold til disse handelsbetingelser være ansvarlig over for den anden part, hvis ansvaret er begrundet i forhold, der ligger uden for en parts rimelige kontrol.

9. Retmæssig ejer af data

9.1. Kunden forpligter sig til overfor recoverit danmark aps at have de nødvendige rettigheder til den indleverede enhed samt de data, som recoverit danmark aps

kommer i besiddelse af. Kunden er forpligtet til at sikre at recoverit danmark aps videregives disse rettigheder i det omfang det er nødvendigt.

10. Fortrolighed

10.1. Alle data og oplysninger som recoverit danmark aps kommer i besiddelse af i forbindelse med udførelsen af en opgave behandles fortroligt, og vil ikke blive videregivet eller solgt til tredjemand. Dette gælder dog ikke data og oplysninger, der er i åbenbar strid med strafferetlige overtrædelser.

11. Delvis ugyldighed

11.1. Såfremt en eller flere af bestemmelserne i disse handelsbetingelser kendes ugyldige eller ugennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed påvirkes eller forringes som følge heraf.

12. Værneting og lovvalg

12.1. Enhver tvistighed mellem parterne, der udspringer af nærværende Serviceaftale afgøres under anvendelse af dansk materiel ret ved Retten i Odense.

  • 31 38 11 30

  • Døgnåbent

  • support@recoverit.dk

  • sales@recoverit.dk